Báo chí

Thời gian là vàng

Thời tiết, giá vàng, ngoại tệ

Trượt thanh công cụ để xem tỉ giá:

Tài nguyên dạy học

Thành viên trực tuyến

0 khách và 0 thành viên

cảm nhận nhân vật, đoạn thơ HKI

Chức năng chính 1

Chức năng chính 2

Gốc > Ôn thi tuyển sinh 10 >

THÔNG BÁO CỦA SỞ GIÁO DỤC VỀ CẤU TRÚC ĐỀ THI VĂN (2014-2015)

         ỦY BAN NHÂN DÂN                      CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

    THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH                     Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

       SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO                                 

 

       Số:  4290/ GDĐT-TrH       Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 04 tháng 12  năm 2014

  Về Đổi mới Đề thi tuyển sinh vào lớp 10

      năm học 2015 - 2016 môn Ngữ văn.

                                

                         Kính gửi:

-         Trưởng Phòng Giáo dục và Đào tạo các quận, huyện;

-         Hiệu trưởng các trường Trung học Phổ thông.

 

      Thực hiện Nghị quyết số 29-NQ/TW Hội nghị lần thứ 8 Ban chấp hành Trung ương khóa XI về việc: “Tiếp tục đổi mới mạnh mẽ phương pháp dạy và học theo hướng hiện đại; phát huy tính tích cực, chủ động, sáng tạo và vận dụng kiến thức, kỹ năng của người học; khắc phục lối truyền thụ áp đặt một chiều, ghi nhớ máy móc... Đổi mới căn bản hình thức và phương pháp thi, kiểm tra và đánh giá kết quả giáo dục, đào tạo, bảo đảm trung thực, khách quan”;

        Căn cứ công văn số 4099/BGDĐT-GDTrH ngày 05 tháng 8 năm 2014 về Hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ Giáo dục Trung học năm học 2014-2015: “Đổi mới kiểm tra đánh giá theo hướng chú trọng đánh giá phẩm chất và năng lực học sinh; Các hình thức kiểm tra, đánh giá đều hướng tới phát triển năng lực của học sinh; Việc kiểm tra đánh giá không chỉ là việc xem học sinh học được cái gì mà quan trọng hơn là biết học sinh học như thế nào, có biết vận dụng không; Đối với các môn khoa học xã hội và nhân văn cần tăng cường ra các câu hỏi mở; gắn với thời sự quê hương đất nước để học sinh được bày tỏ chính kiến của mình về các vấn đề kinh tế, chính trị, xã hội”, Sở Giáo dục và Đào tạo Thành phố Hồ Chí Minh (GDĐT) thực hiện đổi mới đề thi môn Ngữ văn tuyển sinh vào lớp 10 năm học 2015 - 2016 theo định hướng như sau:

1.  Bài thi được thực hiện trên giấy làm bài với thời gian 120 phút.

2.  Yêu cầu về nhận biết, thông hiểu, vận dụng thấp từ 20% đến 30% và yêu cầu vận dụng cao từ 70% đến 80 %  trên tổng số điểm của bài thi.

3.  Hình thức, nội dung của đề thi và mục đích đánh giá:

HÌNH THỨC - NỘI DUNG

MỤC ĐÍCH ĐÁNH GIÁ

1.  PHẦN ĐỌC – HIỂU

(3 điểm)

- Trả lời các câu hỏi tự luận ngắn về văn bản đã học trong sách giáo khoa hoặc văn bản ngoài sách giáo khoa có chủ đề tương tự, phù hợp.

- Trả lời các câu hỏi tự luận ngắn về tiếng Việt; giải bài tập tiếng Việt theo yêu cầu.

- Đánh giá khả năng ghi nhớ, nhận biết, tái hiện và vận dụng các đơn vị kiến thức cơ bản, cần thiết, nền tảng đã học về văn học và tiếng Việt.

- Đánh giá khả năng vận dụng kiến thức, kĩ năng, phương pháp để đọc hiểu, tiếp nhận văn bản.

- Tìm, đặt một nhan đề mới; hoàn thành văn bản với một kết thúc mới; sáng tạo cách dùng từ, đặt câu mới; đề ra phương pháp, cách đọc hiểu và vận dụng kiến thức mới; …

- Đánh giá năng lực tư duy sáng tạo, tư duy phản biện.

- Đánh giá khả năng vận dụng tổng hợp các kiến thức, kĩ năng từ nhiều lĩnh vực, môn học để giải quyết một tình huống đặt ra.

2.  PHẦN TẠO LẬP VĂN BẢN

(7 điểm:

Nghị luận xã hội 3 điểm;

Nghị luận văn học 4 điểm)

- Viết bài Nghị luận xã hội ngắn về một tư tưởng đạo lí hoặc hiện tượng đời sống gần gũi, phù hợp với lứa tuổi.

 

- Đánh giá khả năng thu thập, xử lí thông tin và khả năng vận dụng tổng hợp kiến thức, kĩ năng để giải quyết một vấn đề trong cuộc sống.

- Đánh giá khả năng nhận thức, khám phá bản thân và thế giới xung quanh; khả năng thấu hiểu các giá trị nhân văn.

- Đánh giá năng lực cảm thụ thẩm mĩ; năng lực tư duy hình tượng và tư duy logic; năng lực sử dụng tiếng Việt để bộc lộ, biểu đạt tư tưởng, tình cảm.

- Viết bài Nghị luận văn học về văn bản thơ hoặc truyện đã học trong chương trình Ngữ văn 9. Từ đó có những yêu cầu vận dụng cao như: so sánh, liên hệ với văn bản trong và ngoài sách giáo khoa có chủ đề, thể loại tương tự; rút ra các vấn đề mang tính khái quát về nội dung và hình thức văn học; vận dụng kiến thức để giải quyết một tình huống cụ thể trong đời sống …

Nhận được công văn này, đề nghị thủ trưởng các đơn vị phổ biến đến giáo viên và học sinh để có sự chuẩn bị tốt nhất cho kì thi tuyển sinh vào lớp 10 năm học 2015 - 2016.

Nơi nhận :                                           

- Như trên;

- Ban Giám đốc (để báo cáo);

- Lưu VP, GDTrH.                                                                     

 

KT. GIÁM ĐỐC

PHÓ GIÁM ĐỐC

 

(đã kí)

 

Nguyễn Văn Hiếu

 

 

 

 


Nhắn tin cho tác giả
Bùi Thị Mỹ Hạnh @ 18:21 09/06/2015
Số lượt xem: 896
Số lượt thích: 2 người (Vuơng Hồng Trân, Nguyễn Hoàng Log)
No_avatarf

Cô ơi , có mấy tỉnh thi rồi đó cô . Vậy thành phố mình có né đề để tránh giống nhau không vậy cô ???

 
Gửi ý kiến